www.ucetnieva.cz

Obchodní podmínky

Sem vložte podnadpis

Obchodní podmínky účetní kanceláře platné od 01. 10. 2019

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup služeb uvedených na internetových stránkách www.ucetnieva.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti dodavatele a klienta.

Základní údaje

Dodavatel služeb: účetní kancelář Evy Swalens Řepové

Zodpovědná osoba: Eva Swalens Řepová, MBA

Adresa centrální kanceláře: Mánesova 1083/5, 276 01 Mělník

Pobočky: Praha 7 - Holešovice, Zlín (zrušena 01.02.2020)

Bankovní spojení: 602 936 1448/5500, vedený u Raiffeisenbank

IČO: 685 79 128 DIČ: nejsme plátci DPH

Zapsána v Živnostenském rejstříku ev. č. 320601-1403712

1. Všeobecná ustanovení

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.ucetnieva.cz stejně jako ve svých případných kancelářích. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

Uzavřením smlouvy o vedení účetnictví zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před podpisem smlouvy upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu sjednávání spolupráce a doložitelné v elektronické komunikaci.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách www.ucetnieva.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem.

2. Uzavření smlouvy o vedení účetnictví

Příjem běžné korespondence je možný činit poštou: účetní kancelář Evy Swalens Řepové, Mánesova 1083/5, 276 01 Mělník; prostřednictvím e-mailu: ucetnieva@centrum.cz; nebo telefonicky na čísle +420 602 936 144.

Na internetových stránkách dodavatele naleznete přehled služeb, který je prezentován dodavatelem k prodeji a to včetně orientační ceny za tyto služby. Konkrétní cenovou nabídku zpracuje dodavatel pro klienta na základě bližší specifikace požadavků. Tato konkrétní cena se může od orientačních cen lišit v důsledku specifických požadavků ze strany klienta. Orientační ceník obsahuje základní ceny služeb a modelové ceny balíčků. Ceny neobsahují DPH, protože dodavatel není plátce DPH. Nabídka a ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na internetových stránkách kanceláře s výjimkou ustanovení o stornu poptávky ze strany klienta (viz. bod 5).

Na základě poptávky po službách účetní kanceláře je vypracována dodavatelem cenová nabídka a předložena zákazníkovi společně s návrhem na uzavření smlouvy. Před uzavřením smlouvy s dodavatelem je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do návrhu smlouvy vložil a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání

údajů do návrhu smlouvy. Ceny služeb jsou platné v momentě uzavření smlouvy s výjimkou ustanovení o stornu objednávky ze strany klienta.

Před uzavřením smlouvy dodavatel klienta seznámí s pokyny souvisejícími se zákonem č. 253/2008 Sb. AML (přijatý postup pro uplatnění zákona o praní špinavých peněz) a Nařízením EU 2016/679 GDPR (ochrana osobních údajů). Bez přijetí těchto podmínek zákazníkem není možné smlouvu s dodavatelem uzavřít ani pokračovat ve smlouvě stávající.

Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na délce trvání smlouvy požádat klienta o dodatečné potvrzení souvisejících dokumentů.

Za okamžik uzavření smlouvy se tedy považuje až podepsání veškeré dokumentace, tzn. smlouvy, pokynů AML (včetně souhlasu s ověřením osobního dokladu klienta) a informací souvisejících s GDPR.

3. Platební podmínky a cena služeb

Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny klientovi dodavatelem v okamžiku uzavření smlouvy o vedení účetnictví. Případné změny cen v průběhu trvání smluvního vztahu musí být dodavatelem doručeny klientovi prokazatelným způsobem a klient je může ve lhůtě 30 dní od doručení odmítnout. Odmítnutí bude mít za následek rozvázání smlouvy ze strany dodavatele s výpovědní lhůtou 2 měsíců od data odmítnutí.

Sjednaná cena za služby bude klientem hrazena ve lhůtě uvedené splatnosti na faktuře vystavené dodavatelem. Učiněno tak může být v hotovosti (k rukám dodavatele nebo pověřené osoby) nebo převodním příkazem na účet dodavatele.

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je klient fakturu povinen uhradit do 2 týdnů ode dne jejího vystavení. V případě prodlení s úhradou je povinen zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované ceny za každý den prodlení.

Je-li zahájeno upomínkové řízení, uhradí dlužník poplatek ve výši 100 Kč za jednu upomínku. První výzva je zasílána elektronicky na emailovou adresu. Okamžikem úhrady se rozumí při platbě v hotovosti převzetí příslušné částky zmocněnou osobou; při převodu na účet den připsání příslušné částky na účet dodavatele.

V případě evidovaného dluhu nejsou další služby poskytovány do doby jeho uhrazení nebo zahájení splácení dluhu ve splátkách sjednaných ve splátkovém kalendáři.

Jestliže se bude neplacení opakovat, vyhrazuje si dodavatel právo vystavovat zálohové faktury na platby za své služby předem. Pokud zálohová faktura nebude ve stanoveném termínu uhrazena, má dodavatel právo neposkytnout služby uvedené ve smlouvě.

V případě bezhotovostní platby je klient povinen uhrazovat fakturovanou cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby.V případě bezhotovostní platby je závazek klienta uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

Případné slevy z ceny služeb poskytnuté dodavatelem klientovi nejsou právně vymahatelné.

Na základě smlouvy vystaví dodavatel klientovi fakturu. Dodavatel není plátcem daně z přidané hodnoty.

V případě, kdy klient neuhradí své závazky ani na základě první upomínky, bude jeho závazek předán k vymáhání. V krajních případech bude vymáhání vedeno soudní cestou.

Veškeré zpracované doklady a další dokumenty zůstávají v držení dodavatele až do okamžiku řádného zaplacení veškerých závazků klienta vůči dodavateli. Případné sankce za neplnění povinností klienta vůči institucím (např. podávání daňových přiznání, Přehledů na Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny), v případě, kdy je nečinnost dodavatele způsobena dluhy na straně klienta, padají v plné výši na vrub klienta a dodavatel za ně nenese žádnou zodpovědnost.

4. Poskytování služeb

Zpracování účetnictví probíhá na základě předem stanovených podmínek mezi dodavatelem a klientem. Klient je povinen dodavateli sjednaným způsobem doručit veškeré relevantní doklady potřebné pro bezchybné vykonání předmětu smlouvy. Na základě požadavku dodavatele je klient povinen dodat případné doplňující dokumenty, podporující jeho tvrzení. Při nedodání požadovaných doplňujících dokladů je dodavatel oprávněn odmítnout zpracování dostatečně nedoloženého dokladu a nezahrne jej tak do zpracovaného účetnictví.

Předané podklady budou zpracovány nejdéle do 14 dnů od jejich předání, pokud nebude sjednáno jinak. Zákazník je povinen k této skutečnosti přihlédnout zejména v případě předávání dokladů v termínech blížících se zákonným termínům pro podání daňových tvrzení nebo přehledů a vyúčtování daní a poplatků dotčených institucí.

Dodavatel se zavazuje zpracovávat účetnictví dle platné legislativy ČR, s využitím veškeré své odbornosti v daném oboru.

5. Storno poptávky, ukončení smluvního vztahu a odstoupení od smlouvy

Klient má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv před jejím podepsáním oběma smluvními stranami. Oznámit storno lze na e-mailu ucetnieva@centrum.cz.

U uzavřených smluv je odstoupení od smlouvy možné na základě písemné výpovědi některý ze smluvních stran. Výpovědní doba je standardně stanovena na 3 měsíce od okamžiku prokazatelného doručení výpovědi druhé smluvní straně. V ojedinělých případech je možné odstoupit od smlouvy po vzájemné dohodě.

Kompletně zpracované účetnictví je předáno klientovi až po úhradě veškerých jeho závazků vůči dodavateli. Účetnictví je předáno v tištěné podobě a uzavřeno k datu uvedenému v dohodě o ukončení smlouvy.

6. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (primárně účetními a daňovými zákony).

Dodavatel odpovídá klientovi za řádné zpracování předaných dokladů a jejich archivaci po dobu běžného účetního roku až do doby uzavření účetního období včetně povinných inventarizací. V případě dohody s klientem archivuje dodavatel doklady i po lhůtě uzavření běžného účetního období. Tato služba je účtována dle platného ceníku dodavatele.

Klient má právo kdykoli po dohodě s dodavatelem do účetnictví nahlížet a pořizovat z něj na své náklady jakékoli opisy.

V případě zjištění klienta prokazatelných vad v činnosti dodavatele, je klient oprávněn požadovat nápravu a ukončit smlouvu se sjednanou výpovědní dobou 3 měsíce od data zjištění vad a předání této informace prokazatelným způsobem dodavateli.

Chyby způsobené dodavatelem, na základě kterých je klientovi vyměřena pokuta, jsou v okamžiku zaplacení klientem příslušné instituci doloženy dodavateli k úhradě. Dodavatelem bude hrazena pokuta, popřípadě úrok z prodlení z předmětné chyby vyplývající. Dodavatel nebude hradit případné doměrky daní nebo zákonných odvodů, které by vznikly i v případě správného vykázání účetnictví. Dodavatel je pojištěn profesním pojištěním pro případ chyb vzniklých z jeho předmětu činnosti do výše 5 milionů Kč na jeden případ pochybení.

7. Ochrana osobních údajů

Klient souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly dodavatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Klient má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat.

Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem dodavatele na

elektronickou adresu klienta a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu klienta.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení

může klient kdykoliv bezplatně a bez uvedení důvodu odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na ucetnieva@centrum.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli osobně.

8. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady

vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a následném plnění smluvních ujednání (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí klient sám.

9. Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností klientů zajišťuje dodavatel prostřednictvím elektronické adresy

averepova@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti klienta zašle dodavatel na elektronickou adresu

klienta.

Dodavatel je oprávněn k činnosti účetních na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský odbor příslušného Městského úřadu nebo Městské části Hlavního města Prahy. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách dodavatele, v den uzavření smlouvy. V případě následné změny obchodních podmínek je klient informován a stávají se pro něj závaznými. Smlouva mezi klientem a dodavatelem je archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný klientovi. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

Uzavřením smlouvy klient souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky klientovi umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření smlouvy klient přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den podepsání smlouvy včetně ceny služeb uvedené v platném ceníku dodavatele, uveřejněném na internetových stránkách ucetnieva@centrum.cz nebylo-li dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 01. 10. 2019